ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 38609 ΕΞ 2023  Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1432/10-03-2023 ΤΕΥΧΟΣ Β) με θέμα: «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λίμνης και πλεύσιμου ποταμού», ο Δήμος μας στη χωρική του αρμοδιότητα, για τα έτη 2023-2025, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ανωτέρω ΚΥΑ,  εντός του 1ου εξαμήνου (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος) εκάστου έτους, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι όμοροι του αιγιαλού (απευθείας παραχώρησης) επιχειρήσεων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα, οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping), κέντρων αναψυχής, ναυταθλητικών σωματείων αναγνωρισμένων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και επιχειρήσεων θαλασσίων μέσων αναψυχής, να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο μας, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, που θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Τοπογραφικό διάγραμμα με υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή το εγκεκριμένο διάγραμμα καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού στο οποία θα αποτυπώνεται η πρόσοψη της επιχείρησης και ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος του αιγιαλού (υπό μορφή πολυγώνου). Θα αναγράφεται επίσης το εμβαδόν αυτού και οι συντεταγμένες των κορυφών του σε ΕΓΣΑ 87. Το εν λόγω διάγραμμα θα πρέπει να είναι ελεγμένο και θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

2) Συμβόλαιο αγοράς ή συμφωνητικό μίσθωσης του χώρου που στεγάζεται η επιχείρηση.

3) Άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση.

4) Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, χρήσεις.

5) Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον οικείο δήμο.

6) Καταστατικό, σε περίπτωση εταιρείας, όπου φαίνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής.

7) Πρόσφατες φωτογραφίες της πρόσοψης της επιχείρησης στην οποία θα αποτυπώνεται ταυτοχρόνως και ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος του αιγιαλού με βέβαια χρονολογία, οι οποίες θα πρέπει να είναι ελεγμένες και θεωρημένες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

8) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα που να βεβαιώνει ότι:

α) στον προς παραχώρηση χώρο δεν υφίστανται παράνομα έργα και οποιοδήποτε άλλο δομικό έργο σύμφωνα με το άρθρο 345 του Κώδικα Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

β) δεν έχω καταλάβει τον προς παραχώρηση χώρο αιγιαλού και δεν θα τον καταλάβω μέχρι την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

9) Αν μεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων μεσολαβεί ιδιωτικό ακίνητο ή ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ή της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.», της ανωτέρω παραχώρησης απαιτείται να προηγηθεί η απόκτηση εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος επί του ακινήτου αυτού και η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επ’ αυτού, προκειμένου να αποκτηθεί η ιδιότητα του όμορου.

10) Για τις περιοχές που τελούν υπό καθεστώς ειδικής προστασίας (NATURA, κηρυγμένοι αρχαιολογικοί τόποι κλπ) απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση είναι η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο προηγούμενης σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων υπηρεσιών των σχετικών Υπουργείων, π.χ.Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (αρ.9 της ΚΥΑ).

11) Θεωρημένη άδεια μίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής από το Λιμεναρχείο Νάξου (για επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής).

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν καταπατήσεις ή αυθαίρετη χρήση αιγιαλού και παραλίας θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Η Προϊσταμένη

Ειρήνη Καραμπίνη

                                                                                                    Τηλέφωνο: 2285-3-60121, 60186

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο