Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: Οι 13 αντιδήμαρχοι - Η απόφαση Λιανού - Οι αρμοδιότητες

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: Οι 13 αντιδήμαρχοι – Η απόφαση Λιανού – Οι αρμοδιότητες

Θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

18/2024
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ/Α΄/114/08-06-2006)
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ/Α΄/87/7-06-2010) και πιο συγκεκριμένα τα άρθρα 2, 59, 92 και 207, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
3. Την υπ’ αριθ. 28549/2019 (ΦΕΚ/Β/1327/17.04.2019) απόφαση “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει”
4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (ΦΕΚ/Β΄/2802/26-042023), σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ανέρχεται στους 20.578 κατοίκους
5. Το άρθρ. 3 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ/Α΄/163/6-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
6. Το άρθρ. 118 του Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ/Α΄/215/22-12-2023) «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις».
7. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 110822/27-12-2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί Αντιδημάρχων (1333/27-12-2023 εγκύκλιος, ΑΔΑ: ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6-Ρ90)
8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έχει έξι (6) Δημοτικές Ενότητες, εκ των οποίων τέσσερις (4) νησιωτικές Δημοτικές Κοινότητες που καταλαμβάνουν την έκταση ενός ολόκληρου νησιού (Ηρακλειά, Σχοινούσσα, Κουφονησί και Δονούσα)
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2927/Β΄/19-11-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ/Β΄/4569/13-12-2021 «Κατάργηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» και διακριτικό τίτλο «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.».
11. Την υπ΄ αριθμ. 16/5-01-2024 Απόφαση Δημάρχου «Οργάνωση και λειτουργία της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», μέχρι την ενσωμάτωσή της στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου»
12. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με θητεία από 5-1-2024 μέχρι 31-12-2024, ως εξής:

1. Τον κ. Σιδερή Νικόλαο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δρυμαλίας με καθ’ ύλην αρμοδιότητες Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Ύδρευσης και Αποχέτευσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας και υπεύθυνο για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου

2. Τον κ. Μαυρομμάτη Φώτιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας, Παιδικών Σταθμών, Υπηρεσιών Δόμησης, καθώς και καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ύδρευσης και Αποχέτευσης στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Νάξου, Κουφονησίων, Ηρακλειάς, Σχοινούσας και Δονούσας

3. Τον κ. Παντελιά Ευάγγελο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων και Κοιμητηρίων, καθώς και υπεύθυνο του Κοινωνικού Παντοπωλείου

4. Τον κ. Κατσαρά Ευάγγελο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικής Υπηρεσίας, Τουρισμού, Πρωτογενούς Τομέα, Εμπορικών Δραστηριοτήτων, τέλεσης Πολιτικών Γάμων στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, καθώς και υπεύθυνο για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τους χώρους στάθμευσης και τις παιδικές χαρές

5. Τον κ. Βαθρακοκοίλη Νικόλαο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας, παρακολούθηση της υλοποίησης των Τεχνικών Προγραμμάτων των Δημοτικών Κοινοτήτων, υπεύθυνο Αποθηκών, καθώς και συντήρησης και αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας

6. Τον κ. Σέργη Νικόλαο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, Δημοτικών Σφαγείων, Αδέσποτων Ζώων και δημοτικού φωτισμού

7. Τον κ. Βιτζηλαίο Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Εθελοντισμού σε ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου καθώς και Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για τις δημοτικές ενότητες Νάξου, Κουφονησίων, Ηρακλειάς, Σχοινούσας και Δονούσας

8. Τον κ. Πολυκρέτη Νικόλαο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, χωρίς αντιμισθία

9. Tον κ. Φλεριανό Βασίλειο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Νέας Γενιάς, Ισότητας των Φύλων, Απασχόλησης και τέλεσης Πολιτικών Γάμων στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

10. Tον κ. Νομικό Νικόλαο κατά τόπον Αντιδήμαρχο Σχοινούσσης για τη Δημοτική Ενότητα Σχοινούσσης και καθ’ ύλην αρμόδιο για την τέλεση Πολιτικών Γάμων στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

11. Tον κ. Κωβαίο Αντώνιο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Κουφονησίων για τη Δημοτική Ενότητα Κουφονησίων

12. Tον κ. Πράσινο Δημήτριο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δονούσας για τη Δημοτική Ενότητα Δονούσας

13. Tον κ. Γαβαλά Ιωάννη, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Ηρακλειάς για τη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειάς και καθ’ ύλην αρμόδιο για την τέλεση πολιτικών γάμων στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Β. Οι κατά τόπον Αντιδήμαρχοι των Νησιωτικών Δημοτικών Ενοτήτων κ.κ. Νομικός Νικόλαος, Κωβαίος Αντώνιος, Πράσινος Δημήτριος και Γαβαλάς Ιωάννης έχουν την ευθύνη για:
α) τη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην αντίστοιχη Δημοτική Ενότητα
β) την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην αντίστοιχη Δημοτική
Ενότητα,
γ) τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας,
δ) τη συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) έχουν την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο, με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης της αντίστοιχης νησιωτικής δημοτικής ενότητας, την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής, την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που αφορούν στην αντίστοιχη Δημοτική Ενότητα.
Σημειώνεται δε ότι οι Αντιδήμαρχοι των νησιωτικών Δημοτικών Ενοτήτων καλούνται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, διαφορετικά η συνεδρίαση είναι άκυρη.

Γ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σιδερή Νικολάου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομμάτης Φώτιος

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μαυρομμάτη Φώτιου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελιάς Ευάγγελος

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παντελιά Ευάγγελου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσαράς Ευάγγελος

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κατσαρά Ευάγγελου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος

ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βαθρακοκοίλη Νικολάου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σέργης Νικόλαος

στ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σέργη Νικολάου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βιτζηλαίος Ιωάννης

ζ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βιτζηλαίου Ιωάννη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Φλεριανός Βασίλειος

η. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Φλεριανού Βασιλείου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σιδερής Νικόλαος

θ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Πολυκρέτη Νικολάου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Φλεριανός Βασίλειος

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, ως αναπληρωτής του ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Σιδερής Νικόλαος και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομμάτη Φώτιο

Ε. Όλοι οι ως άνω Αντιδήμαρχοι ασκούν το δικαίωμα:
▪ Θεώρησης του γνησίου της υπογραφής
▪ Θεώρησης της ακρίβειας των φωτοαντιγράφων
▪ Υπογραφής εισηγήσεων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών έγγραφων, τα οποία εκδίδονται από τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους. Επιπλέον υπογράφουν τις αποφάσεις Δημάρχου αρμοδιότητάς τους. Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές, καθώς και έγγραφα της αρμοδιότητας των Αντιδημάρχων που χαράσσουν πολιτική του Δήμου ή δεσμεύουν οικονομικά τον Δήμο προς οιονδήποτε, συντάσσονται σε σχέδιο από τους Αντιδημάρχους και φέρουν την τελική υπογραφή του Δημάρχου.
ΣΤ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Δημήτριος Αντ. Λιανός

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο