//

Φ. Μαυρομμάτης: “…Λόγω νόσησης με Covid-19 του δημάρχου Δημήτριου Λιανού…”

Φ. Μαυρομμάτης: "...Λόγω νόσησης με Covid-19 του δημάρχου Δημήτριου Λιανού..."

Την Πέμπτη 15-12-2022 θα διεξαχθεί η προγραμματισμένη για τις 08/12/2022 ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, λόγω νόσησης με Covid-19 του δημάρχου Δημ. Λιανού, όπως επισημαίνει στην εκδοθείσα σχετική ανακοίνωση υπό τον τίτλο “Γνωστοποίηση”, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Φώτης Μαυρομμάτης. Που, μεταξύ άλλων, επιπροσθέτως, διευκρινίζει: “Η αλλαγή στην ημερομηνία σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνεται αναγκαία λόγω της υποχρεωτικής απομόνωσης στην οποία έχει τεθεί (σ.σ. ο κ. Λιανός) για πέντε (5) ημέρες, για λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου και τήρησης των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων.”. 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Θέμα: Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.  

ΣΧΕΤ: α) Η αριθμ. 20195/07-11-2022 πρόσκλησή μας.  

 β) Η υπ’ αρ. πρωτ. 21401/22-11-2022 γνωστοποίησής μας. 

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 4 «Σύγκληση του Δημοτικού  Συμβουλίου» του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ NΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ σύμφωνα με τις οποίες: 

«9. Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της  συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί  στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της  συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η  συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα,  μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να  είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την  γνωστοποίησή της», μεταθέτουμε την ημερομηνία σύγκλησης της προγραμματισθείσας 18ης  ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης με αρχική ημερομηνία συνεδρίασης Τετάρτη 23-11-2022 και ώρα 18:30μ.μ. και κατόπιν της ανωτέρω (β) σχετικής γνωστοποίησής μας, την Πέμπτη 08-12-2022 και ώρα 18:30μ.μ., για την Πέμπτη 15-12-2022 και ώρα 18:30μ.μ., στο  Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης στο Δημαρχιακό Μέγαρο, για συζήτηση και λήψη  απόφασης στο ίδιο θέμα της ημερήσιας διάταξης που περιλάμβανε η αριθμ. πρωτ. 20195/07- 11-2022 πρόσκλησή μας, ήτοι «Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Περιόδου από 01-09-2019 ΕΩΣ 31-08-2022». 

Η ανωτέρω αλλαγή στην ημερομηνία σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνεται αναγκαία λόγω νόσησης με Covid-19 του εισηγητή του μοναδικού θέματος της πρόσκλησης, Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κ. Δημήτριου Λιανού, και της υποχρεωτικής  απομόνωσης στην οποία έχει τεθεί για πέντε (5) ημέρες, για λόγους προστασίας του  κοινωνικού συνόλου και τήρησης των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Μετάβαση στο περιεχόμενο