Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης έξι νοσοκομείων των νησιών

Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης έξι νοσοκομείων των νησιών

Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης έξι νοσοκομείων των νησιών από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Ωρίμανσης της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου, προέβησαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και η Διοικήτρια του Νοσοκομείου, Καλλίτσα Φραγκίσκου.

Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης έξι νοσοκομείων των νησιών Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης έξι νοσοκομείων των νησιών

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η «Παροχή Υπηρεσιών Ωρίμανσης της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου» ως μέρος της πράξης «Παροχή Υπηρεσιών Ωρίμανσης της Ενεργειακής Αναβάθμισης Έξι (6) Νοσοκομείων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου “Project Development Services for Improving Energy Efficiency in the Region of South Aegean” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕΠ)» με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και σε συνεργασία με το αντισυμβαλλόμενο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου, μέσω της παροχής υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων.

Ο Μηχανισμός ELENA (European Local ENergy Assistance) υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 και στοχεύει στην υποστήριξη τοπικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών για την επιτάχυνση των επενδυτικών σχεδίων τους στους τομείς ενεργειακής αποδοτικότητας και ΑΠΕ, με σκοπό να συμβάλλουν στην πρωτοβουλία «20-20-20» της Ε.Ε.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία  επιδιώκει την ωρίμανση και προετοιμασία για υλοποίηση μιας σειράς μεσαίας και μεγάλης κλίμακας ενεργειακών παρεμβάσεων και υποδομών που αφορούν σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και παρεμβάσεων φιλικών προς το περιβάλλον, έχει υπογράψει Σύμβαση με την ΕΤΕπ αναφορικά με τη χρηματοδότηση δράσεων ωρίμανσης και τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη έργων ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης υπό το έργο “Project Development Services for Improving Energy Efficiency in the Region of South Aegean”, το οποίο περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα: Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης οδοφωτισμού  και Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων. 

Το ποσοστό χρηματικής επιχορήγησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ανέρχεται σε 90% επί του συνολικού ποσού, ήτοι 780.851 € και η ίδια συμμετοχή για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε ποσοστό 10% ήτοι 87.919 €, προερχόμενη από ίδιους πόρους. Στο πλαίσιο της Σύμβασης η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει την υποχρέωση να προχωρήσει μέχρι και το στάδιο ανακήρυξης αναδόχων υλοποίησης των κυρίως υποέργων.

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση εντάσσεται αποκλειστικά στο δεύτερο υποέργο, της αναβάθμισης ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που περιλαμβάνει τα κάτωθι έξι (6) νοσοκομεία τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου:

  • Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»,
  • Κρατικό Θεραπευτήριο – Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λέρου,
  • Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Καλύμνου «Το Βουβάλειο»,
  • Γενικό Νοσοκομείο Κω «Ιπποκράτειο»,
  • Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο»,
  • Γενικό Νοσοκομείο Νάξου.

Τα εν λόγω νοσοκομεία χαρακτηρίζονται από υψηλή κατανάλωση ενέργειας, χαμηλή ενεργειακή κλάση, σημαντικές εκπομπές ρύπων και, ως εκ τούτου, πολλές δυνατότητες ενεργειακής εξοικονόμησης. Οι τελικές επενδύσεις που θα υλοποιηθούν, θα αποφασιστούν βάσει των αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων και των τεχνο-οικονομικών μελετών σκοπιμότητας παρεμβάσεων ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων.

Για την εκπόνηση του  έργου, υπεύθυνος ορίζεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες της.  Με την υποστήριξη του Τεχνικού Συμβούλου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει:

–       Την κατάρτιση των τευχών δημοπράτησης, των συμβατικών τευχών, των γενικών προϋποθέσεων συμμετοχής, των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομοτεχνικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων της μελέτης, τον έλεγχο πληρότητας των τευχών δημοπράτησης σε θέματα θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και την εναρμόνιση των διαδικασιών διεξαγωγής, προκήρυξης και διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις/όρους της ΕΤΕπ και του Μηχανισμού ELENA,

–       Αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών έως και την κατακύρωση/συμβασιοποίηση της μελέτης.

–        Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της μελέτης, καθώς και της τήρησης των συμβατικών της υποχρεώσεων από τους αναδόχους της μελέτης.

–        Έγκαιρη ολοκλήρωση και την οριστική παραλαβή 

Η παρούσα Σύμβαση διαρκεί για το διάστημα από την υπογραφή της μέχρι την λήξη της σχετικής σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Project Development Services for Improving Energy Efficiency in the Region of South Aegean”

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο