ΦΑΚΕΛΟΣ: ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ» ΣΤΗΝ ΝΑΞΟ…

ΦΑΚΕΛΟΣ: ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ» ΣΤΗΝ ΝΑΞΟ…

11.04.2019: Υπέρ της προεγκρίσεως κόμβου roundabout για το πολυκατάστημα «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ», η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων…

Στο από 11 Απριλίου 2019 έγγραφο της Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προς το δημοτικό συμβούλιο του ημετέρου δήμου το οποίο αφορά στο θέμα «Προέγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης υπό ίδρυση εγκατάστασης “Υπεραγορά Τροφίμων” ιδιοκτησίας «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (σ.σ.: Είσοδος – Έξοδος της αναφερόμενης δραστηριότητας), αναφέρονται αυτολεξεί τα ακόλουθα: Σχετ.: 1. η με α.π.: 4013/06-03-2019 αίτηση με φάκελο στοιχείων (δια της εταιρείας συμβούλων μηχανικών “Δ. Σαμαράς & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί”) Έχοντας υπ’ όψη: τα Β.Δ. 465/70 και Π.Δ. 1224/81, όπως έχουν τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 509/84, Π.Δ. 1184/81, Π.Δ. 143/89, Π.Δ. 125/92, Π.Δ. 401/93, Π.Δ. 209/98, Π.Δ. 118/06 και Ν.4512/18 (άρθρο 159) και ισχύουν σήμερα την τροποποίηση της παρ.2 της υπ’ αριθμ.: 15844/14-09-2007 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα “ Καθορισμός των οδών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των Yπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.” (ΦΕΚ Β’ 1985/10-10-2007) την αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/Ο/2879/18-4-2007 εγκύκλιο 11 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία παρέχονται οδηγίες για το Π.Δ. 118/2006 Η Υπηρεσία μας προέβη σε έλεγχο των υποβληθέντων με την (1) σχετική, τριών τοπογραφικών διαγραμμάτων με απεικόνιση της εισόδου –εξόδου, του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού κου Νικολάου Αλεξ. Μυλωνά [Διευκρίνιση: το πρώτο τοπογραφικό διάγραμμα απεικονίζει τη υπάρχουσα κατάσταση, το δεύτερο την έκταση που πρόκειται να παραχωρηθεί από την ιδιοκτησία για κοινή χρήση, και το τρίτο τη μελλοντική δημιουργία του κόμβου roundabout] και διαπιστώνεται ότι: α) Το εμφαινόμενο γήπεδο είναι εκτός οικισμού επί της συμβολής της ασφαλτοστρωμένης οδού Κων/νου Καραμανλή (Μικρός Περιφερειακός) (που συνδέει τις δυτικές παραλίες και το αεροδρόμιο με την Επαρχιακή Οδό Χώρας Χαλκείου) με την Επαρχιακή Οδό Νάξου – Χαλκείου. β) Εντός του γηπέδου πρόκειται να δημιουργηθεί εγκατάσταση Υπεραγοράς τροφίμων με την επωνυμία “ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” γ) Ικανοποιούνται τα κριτήρια ορατότητας και απόστασης από τη συμβολή ή διασταύρωση με οδό, ως αυτά ορίζονται από το Π.Δ. 118/06. δ) Η προτεινόμενη σήμανση καλύπτει τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προϋποθέσεις. Επισημαίνεται ότι η οδός για την οποία ζητείται η έγκριση δημιουργίας Εισόδου – Εξόδου της αναφερόμενης δραστηριότητας, παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο τόσο τις μεταμεσημβρινές ώρες της θερινής περιόδου (στο μέγιστο προσέλευσης, προς το νησί, των επισκεπτών) όσο και το χρονικό διάστημα 19:00 – 21:00 που σημειώνεται η μέγιστη προσέλευση προς την Πόλη της Νάξου και από τις δύο κατευθύνσεις (χωριά και παραλίες). Για την αντιμετώπιση του προβλήματος έχει ήδη εκπονηθεί από τον Δήμο μελέτη δημιουργίας κόμβου τύπου roundabout στη συμβολή των αναφερόμενων ανωτέρω οδών. Η εν λόγω δραστηριότητα θα προκαλέσει αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου στην οδό, αφενός λόγω της εισόδου – εξόδου Ι.Χ. οχημάτων και αφετέρου με την αύξηση της διέλευσης βαρέων οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων – προϊόντων. Επίσης, αναμένεται αύξηση της χρήσης της οδού από πεζούς για την προσέλευση – αναχώρηση από το κατάστημα. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω και θέτοντας ως βασική προτεραιότητα του Δήμου την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων και την αποφυγή φαινομένων κυκλοφοριακής συμφόρησης στην περιοχή, κατά την εξέταση του σχετικού αιτήματος, η Υπηρεσία μας ζήτησε από τον μελετητή να ληφθούν υπόψη οι προθέσεις του Δήμου για τη δημιουργία κόμβου καθώς επίσης να εξεταστεί η μελλοντική παραχώρηση – με νόμιμο τρόπο – τμήματος της ιδιοκτησίας, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία του κόμβου, χωρίς να απαιτηθεί η χρονοβόρα διαδικασία των απαλλοτριώσεων. Σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε [τοπογραφικά διαγράμματα 2 & 3] έγιναν δεκτές οι προϋποθέσεις που τέθηκαν από την Υπηρεσία μας, με την πρόθεση παραχώρησης εις βάρος της ιδιοκτησίας (της υπό εγκατάσταση δραστηριότητας) συνολικού εμβαδού 521,21 τετραγωνικών μέτρων τόσο για την εξασφάλιση του απαιτούμενου χώρου για τη δημιουργία κόμβου όσο και για τη δημιουργία πεζοδρομίου πέριξ της ιδιοκτησίας, μέσου πλάτους 2,00 μέτρων για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Μετά τα ανωτέρω Γνωμοδοτούμε υπέρ της προέγκρισης : Κατασκευής Κυκλοφοριακής Σύνδεσης, σύμφωνα με την πρόταση που απεικονίζεται στα συνημμένα σχέδια του υπόψη γηπέδου (φερόμενης ιδιοκτησίας των κ.κ. Αντωνακάκη Δημήτριου, Γεώργιου, Ανδρόνικου, κας Καπλάνη Κυριακής και κου Κορρέ Ιάκωβου). Οι διάφορες εγκαταστάσεις θα κατασκευασθούν εντός του γηπέδου κατόπιν έκδοσης των αντιστοίχων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων, αρμοδίως. Η παρούσα προέγκριση ισχύει μέχρι 10-04-2023 και αποκλειστικά για τη χρήση της δραστηριότητας του θέματος. Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης ή διαπλάτυνσης της υπόψη οδού, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει και να προσαρμόσει την κυκλοφοριακή σύνδεση στα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης όλων των εργασιών μέσα στην ανωτέρω προθεσμία (όπως και της παραχώρησης τμήματος για κοινή χρήση) ή σε περίπτωση που αλλάξουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού (διαπλάτυνση, ανακατασκευή κ.λπ.), ή σε περίπτωση μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, η παρούσα έγκριση δεν ισχύει και απαιτείται νέα αίτηση (η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί πριν τη λήξη της τετραετούς προθεσμίας) για παράταση ισχύος ή για νέα έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 118/06. Με ευθύνη ιδιοκτήτη του ακινήτου και του ιδιώτη μηχανικού του, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην απορρέουν τα όμβρια του ακινήτου επί της ασφαλτοστρωμένης οδού. Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν αποκλειστική ευθύνη θα έχουν οι ιδιοκτήτες του ακινήτου και ο επιβλέπων μηχανικός τους. Θα πρέπει να τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση στην κυκλοφορία της οδού (για τους εξερχόμενους και εισερχόμενους του ακινήτου) με σαφή ενημέρωση ότι η προτεραιότητα ανήκει στους ευρισκόμενους επί της ασφαλτοστρωμένης οδού, ανεξαρτήτως κατευθύνσεως. Το παρόν δεν υποκαθιστά ούτε δεσμεύει άλλες υπηρεσίες ή αρχές στις – κατ’ αρμοδιότητα – ενέργειές τους για την έκδοση άλλων απαιτούμενων αδειοδοτήσεων που αφορούν την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας (Υπεραγορά) επί του ακινήτου ούτε αποτελεί αποδεικτικό ιδιοκτησίας Το παρόν διαβιβάζεται στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Δήμου για λήψη σχετικής απόφασης (σύμφωνα με τα οριζόμενα περί αρμοδιότητάς του από την απόφαση 3638/2015 ΣτΕ τμήμα Δ). Η Υπηρεσία Δόμησης στην οποία κοινοποιείται η παρούσα γνωμοδότηση παρακαλείται για τις περαιτέρω ενέργειές της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, [μετά την κοινοποίηση σε αυτήν της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου] με την προϋπόθεση κατασκευής μόνιμης περίφραξης στο πρόσωπο του ακινήτου, εκτός των τμημάτων της κυκλοφοριακής σύνδεσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κυκλοφοριακά προβλήματα κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης η Υπηρεσία και ο Δήμος δύναται να επιβάλλει στον ενδιαφερόμενο πρόσθετα μέτρα βελτίωσης των συνθηκών κυκλοφορίας. Η τελική έγκριση θα γίνει έπειτα από αυτοψία (μετά από έγγραφη όχληση των ενδιαφερομένων) για τη διαπίστωση της πιστής εφαρμογής των προεγκριθέντων σχεδίων και θα χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση υλοποίησης της κυκλοφοριακής σύνδεσης. -Σημείωση: Το παραπάνω έγγραφο κοινοποιήθηκε προς, α) την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου και, β) ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (δια Εταιρείας μελετών Δ. Σαμαράς & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί).

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο