ΣτηΕυρωβουλή η συνεχιζόμενη στέγαση σε κοντέινερ του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Νάξου

ΣτηΕυρωβουλή η συνεχιζόμενη στέγαση σε κοντέινερ του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Νάξου

Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Εμμανουήλ Φράγκος «Φραγκούλης», ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωση σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Νάξου.

Ο Εμμανουήλ Φράγκος με την ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φέρνει το παράδειγμα του ΕΕΕΕΚ Νάξου και αναζητά ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, ώστε η στέγαση των μαθητών να ανταποκρίνεται στο πλαίσιο ελάχιστων τεχνικών προτύπων, με τα οποία οφείλουν να συμμορφώνονται οι ειδικές ευρωπαϊκές σχολικές υποδομές.

Τα κοντέινερ, ως θεωρητικά προσωρινή αλλά ουσιαστικά μόνιμη δυστυχώς λύση, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να διασφαλίσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την ειδική εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον του χώρου στέγασης, τα παιδιά θα πρέπει να προαυλίζονται στον ίδιο χώρο με τους μαθητές τυπικής εκπαίδευσης (2ο Γυμνάσιο Νάξου), ώστε να προάγεται η αλληλοκατανόηση και η ένταξη όλων των μαθητών στο κοινωνικό σύνολο.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής επισημαίνει την άμεση ανάγκη για ανέγερση πρότυπων υποδομών για παιδιά με αναπηρίες, με ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πλαίσια για τη μόχλευση- συμπλήρωση επενδυτικών-φιλανθρωπικών κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα ή τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι σημερινές συνθήκες στη Νάξο δεν μας τιμούν, ενώ αποκλίνουν από τις δεσμεύσεις της για τα άτομα με αναπηρίες (UNCRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities) και δεν ανταπεξέρχονται στην πρόβλεψη της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρει για μια ΕΕ «αποφασισμένη να προάγει την ανάπτυξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου γνώσης μέσω ευρείας πρόσβασης στην εκπαίδευση και μέσω της συνεχούς αναπροσαρμογής της».

* Επισυνάπτεται η ερώτηση του Εμμανουήλ Φράγκου, με αίτημα γραπτής απάντησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Emmanouil Fragkos (ECR)
Θέμα: Κατάλληλες υποδομές για το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης Νάξου
Η ΕΕ και τα Κράτη Μέλη έχουν υπογράψει την UNCRPD, που προβλέπει την συμπεριληπτική
εκπαίδευση (άρθρο 24), χωρίς δυστυχώς να εφαρμόζεται στην πράξη.
Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Νάξου είναι
δημόσιο Επαγγελματικό Σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για μαθητές με αναπηρίες. Το
σχολείο στεγάζεται σε ακατάλληλα κοντέινερ, που δεν ανταποκρίνονται στα ελάχιστα
εκπαιδευτικά προ-απαιτούμενα, ούτε στις ειδικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρίες.
Χαρακτηριστικά, η έλλειψη ηχομόνωσης και κατάλληλου χώρου δε διασφαλίζει τις κατάλληλες
συνθήκες για την ειδική εκπαιδευτική διαδικασία.
Τέτοιες συνθήκες δεν ανταπεξέρχονται στην ΕΕ που δηλώνει, «αποφασισμένη να προάγει την
ανάπτυξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου γνώσης μέσω ευρείας πρόσβασης στην εκπαίδευση
και μέσω της συνεχούς αναπροσαρμογής της» (προοίμιο ΣΛΕΕ).
Είναι επιτακτικό να υπάρχει κατάλληλος και επαρκής χώρος στέγασης και τα παιδιά να
προαυλίζονται στον ίδιο χώρο με τους μαθητές τυπικής εκπαίδευσης (2ο Γυμνάσιο Νάξου),
γεγονός που προάγει την αλληλοκατανόηση και την ένταξη όλων των μαθητών στο κοινωνικό
σύνολο.
Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
1) Δεδομένου ότι, τα Διαθρωτικά/Επενδυτικά κονδύλια για την υλοποίηση τέτοιων έργων,
αποτελούν αρμοδιότητα των Κρατών Μελών, υπάρχει πλαίσιο ελάχιστων τεχνικών προτύπων
με τα οποία οφείλουν να συμμορφώνονται οι ειδικές ευρωπαϊκές σχολικές υποδομές;
2) Υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές για την ένταξη των παιδιών με αναπηρία, μέσω πρότυπης
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης;
3) Διατίθενται ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πλαίσια για τη μόχλευση/συμπλήρωση
επενδυτικών/φιλανθρωπικών κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα ή τον κρατικό
προϋπολογισμό για ανέγερση πρότυπων υποδομών για παιδιά με αναπηρίες;

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο