Σχολικές μονάδες: Καθαριότητα… Οι θέσεις στα σχολεία των Κυκλάδων…

Μετά την δημοσίευση σε ΦΕΚ της σχετικής ΚΥΑ, εκδόθηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου στην οποία προβλέπεται o αριθμός προσωπικού προς πρόσληψη στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.

Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα εργαστούν είναι ίδιος με τον περυσινό (5.000 εργαζόμενοι πλήρους απασχολήσεως και 4.474 μερικής απασχολήσεως), αλλά οι ώρες, όπως επισημαίνεται, που καλύπτονται είναι ενισχυμένες.

Με βάση το διευκρινιστικό παράδειγμα του Δήμου Άνδρου στους παρακάτω δήμους του ν. Κυκλάδων οι υπό πρόσληψη υπάλληλοι, αριθμητικά, είναι:

-Δήμος Άνδρου:

Αριθμός Ατόμων Πλήρους Απασχολήσεως 3

Αριθμός Ατόμων Μερικής Απασχολήσεως 7

Συνολικός Αριθμός Ατόμων 10

-Αντιπάρου  0  1  1

-Ιητών  2  0  2

-Κέας  4  2  6

-Κιμώλου  0  1  1

-Κύθνου  1  2  3

-Μήλου  4  5  9

-Μυκόνου  7  3  10

-Νάξου & Μικρών Κυκλάδων  3  40  43

-Πάρου  10  15  25

-Σερίφου  0  1  1

-Σικίνου  0  1  1

-Σίφνου  3  1  4

-Σύρου – Ερμουπόλεως  15  10  25

Τήνου  6 2  8

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, όπως υπογραμμίζει η ιστοσελίδα της «Αυτοδιοίκησης», θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 50175/7-8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ Β΄3324) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 51938/18-8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β΄3324)» (ΦΕΚ Β΄ 3447), για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος.

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο