“Καμπανάκι” ΥΠΕΣ για τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων (έγγραφο)

“Καμπανάκι” ΥΠΕΣ για τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων (έγγραφο)

Τη λίστα με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν μεν προβεί στο άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ αλλά, παρά τις συνεχείς υπομνήσεις, εξακολουθούν να μην
έχουν μεταφέρει τα εκ του νόμου απαιτούμενα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμά τους σε αυτόν, παρέχει με σχετικό έγγραφό του το ΥΠΕΣ προς το υπουργείο Οικονομικών.

Στο έγγραφο αναφέρεται μεταξύ άλλων:

Κατόπιν των ανωτέρω, σας υπενθυμίζουμε την προηγούμενη αλληλογραφία μας επί του θέματος και παρακαλούμε εκ νέου, όσους εκ των αποδεκτών φορέων δεν έχουν προβεί, έως τη λήψη του παρόντος εγγράφου, στη μεταφορά των διαθεσίμων τους στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που άνοιξαν στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 69Α του
ν. 4270/2014 και στην υπ’ αριθμ. 2/45619/ΔΛΤΠ/5-2-2021 (ΦΕΚ 604 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για την επίσπευση των απαιτούμενων σχετικών ενεργειών τους.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι, όχι μόνο το άνοιγμα του εν λόγω λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης αλλά και η μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων σε αυτόν, αποτελεί εκ του νόμου υποχρέωση, για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Στην παρ. 14 του προαναφερόμενου άρθρου του ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του αρ. 80 του ν. 4764/2020, καθορίζεται το μέγιστο όριο ρευστότητας που μπορεί να διατηρούν εκτός του υπό συζήτηση λογαριασμού οι υπόχρεοι φορείς, ως ακολούθως:

«Το μέγιστο όριο της ρευστότητας που οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης επιτρέπεται να διατηρούν εκτός του Σ.Λ.Θ., ισούται με τις καθαρές ταμειακές τους ανάγκες για το επόμενο δεκαπενθήμερο, οι οποίες εξυπηρετούνται μέσω των λογαριασμών που τηρούν οι φορείς σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Σ.Λ.Θ. Το όριο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει σε συστηματική βάση το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των διαθεσίμων, με την επιφύλαξη της παρ. 13. Κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Φορέα και της σύμφωνης γνώμης της εποπτεύουσας
Γ.Δ.Ο.Υ. και του Γ.Λ.Κ., δύναται το ανωτέρω ποσοστό να διαμορφώνεται αναλόγως».

Συνεπεία των ανωτέρω, σε περίπτωση συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης των υπόχρεων φορέων με τις νόμιμες υποχρεώσεις τους, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους θα κληθούν να ενεργοποιήσουν τις διατάξεις του Μέρους ΣΤ «ΕΠΟΠΤΕΙΑ» (άρθρο 214 κ.επ.) του ν. 3852/2010.

“Καμπανάκι” ΥΠΕΣ για τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων (έγγραφο)
“Καμπανάκι” ΥΠΕΣ για τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων (έγγραφο)
“Καμπανάκι” ΥΠΕΣ για τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων (έγγραφο)
“Καμπανάκι” ΥΠΕΣ για τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων (έγγραφο)
“Καμπανάκι” ΥΠΕΣ για τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων (έγγραφο)

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο