Νάξος - Βαγγ. Κατσαράς: Αιτήσεις έως 30 Ιουνίου - Άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Νάξος – Βαγγ. Κατσαράς: Αιτήσεις έως 30 Ιουνίου – Άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων

  Ο αντιδήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς, απευθύνεται προς τους επιχειρηματίες του ημετέρου δήμου που δραστηριοποιούνται στην διοικητική περιφέρεια  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων…

Η σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση έχει ως ακολούθως:

 

Προς: κ.κ. επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην διοικητική περιφέρεια  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για έκδοση ή ανανέωση άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2024. 

 

Νάξος - Βαγγ. Κατσαράς: Αιτήσεις έως 30 Ιουνίου - Άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων

  Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ως αρμόδιος φορέας έκδοσης και ανανέωσης των αδειών χρήσης  κοινόχρηστων χώρων και έχοντας υπόψιν την ισχύουσα νομοθεσία, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους  επιχειρηματίες που επιθυμούν να τους χορηγηθεί άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2024, να  προσέλθουν στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου (Δημαρχείο, Χώρα Νάξου, & Δρυμαλίας ΤΚ 84300),  προκειμένου να καταθέσουν το σχετικό αίτημα τους το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση σε ένα  εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τον χρόνο που είναι επιθυμητή η έναρξη της χρήση του χώρου αυτού.

Η διαδικασία για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/1980 και  τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις και το άρθρο 2 της Απόφασης Υπ. Περιβ.  Ενεργ. & Κλ. Αλλ. 52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β). Σας ενημερώνουμε ότι σε  περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου τίθεται σε εφαρμογή το άρθρο 55 του Ν.4483/2017. 

  Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι κ.κ. ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εντός  των διοικητικών ορίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τις ενέργειές τους το αργότερο μέχρι  30/06/2024

  Για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.  

*Επισυνάπτεται σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:
Όνομα – Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα – Επώνυμο Μητέρας:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ.
Τόπος Κατοικίας: Οδός Τ.Κ.
Τηλ/νο: Κινητό: E-mail:

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ.
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: E-mail:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ/ΜΑΤΟΣ: Τ.Κ.
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤ/ΜΑΤΟΣ: ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ:
ΔΙΑΚΡ. ΤΙΤΛΟΣ:
ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

 

Παρακαλώ μου χορηγήσετε άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2024 :

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τμ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (μη μόνιμη κατασκευή) τμ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (μόνιμη κατασκευή) τμ
ΨΥΓΕΙΑ τμ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ τμ
(ΑΛΛΟ) τμ

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (3) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησής με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα:
Α.Φ.Μ. Α.Δ.Τ. Διεύθυνση:
Τηλ: Fax:   Ε-mail:  

Η καταβολή του τέλους χρήσης θα γίνει:

 

                           Εφάπαξ               Με δόσεις (προκαταβολή 30%)  

                                                                    

 Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι θα υποστώ το κατά το νόμο πρόστιμο αν αναπτύξω τραπεζο-καθίσματα ή εμπορεύματα ή γενικά διάφορα αντικείμενα σε περισσότερα μέτρα από αυτά που δικαιούμαι και για τα οποία έχω καταβάλλει το νόμιμο αντίτιμο.                                                                                          

                                                                                                                                     Νάξος,        /         / 2024                                                                           

 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση (Το έντυπο διατίθεται από την Υπηρεσία μας).
 2. Ο προ-τιθέμενος να χρησιμοποιήσει τους κοινόχρηστους χώρους, υποβάλλει, πριν από τη χρήση, σχετική αίτηση στο δήμο. Στην αίτηση αναγράφονται:
 3. το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης
 4. η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου ως και η χρονική διάρκεια (ετήσια) για την οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού. (άρθρο 13 παρ.6 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 παρ.4 Ν.3254/04).
 5. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας καταστήματος-Γνωστοποίηση
 6. Τοπογραφικό διάγραμμα με τον αιτούμενο προς χρήση χώρο για την ανάπτυξη τραπεζο-καθισμάτων ή για την έκθεση προϊόντων (νέα άδεια ή αλλαγή επιφάνειας τ.μ.) σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο υπ’ αριθ.5872/20-04-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Στο τοπογραφικό θα πρέπει να αποτυπώνονται οι τυχόν μόνιμες κατασκευές διαρκούς έκθεσης δειγμάτων-εμπορευμάτων καθώς και τα τυχόν ψυγεία (εμβαδόν)
 7. Έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, αν το κατάστημα πρόκειται να χρησιμοποιήσει κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται σε περιοχή Αρχαιολογικής Ζώνης. (Τηλ: 210- 33 10 966, 210- 32 50 148, 210- 32 18 075, 210- 32 51 044.
 8. Καταβολή χρηματικού ποσού αντίστοιχο με τα τετραγωνικά μέτρα και της ζώνης που βρίσκεται το κατάστημα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 1. Γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Όταν πρόκειται να χορηγηθεί νέα άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου ή αλλαγή επιφάνειας τ.μ., η Τεχνική Υπηρεσία εξετάζει την τήρηση των προϋποθέσεων που θέτουν το άρθρο 13 του Β.Δ.24-9/20-10-1958, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και η ΚΥΑ υπ’ αριθ.52907/28-12-2009 (ΦΕΚ2621Β΄). Σε περίπτωση ύπαρξης σταθερών κατασκευών – πέργκολας, απαιτείται έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης κατά περίπτωση.

 1. Γνωμοδότηση της Αστυνομικής Αρχής.

Η αστυνομική αρχή μέσα σε πέντε ημέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος, περί χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, γνωματεύει αν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της αιτουμένης άδειας οπότε δεν χορηγείται αύτη.

 1. Δημοτική Ενημερότητα.

Για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς,  με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα  με τη σχετική νομοθεσία. (άρθρο 285 ΔΚΚ). Για τα φυσικά πρόσωπα λαμβάνονται υπόψη τα ατομικά χρέη, καθώς και τα χρέη συν-υποχρέωσης και συνυπευθυνότητας, για τα οποία το φυσικό πρόσωπο έχει προσωπική ευθύνη για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ενώ για τα νομικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων, λαμβάνονται υπόψη αφενός οι οφειλές τους, αφετέρου οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος άλλων προσώπων αλλά παράλληλα φέρουν τα ίδια την ευθύνη για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κατά τα διαλαμβανόμενα στον Εμπορικό Νόμο και τον Αστικό Κώδικα (βλ. άρθρο 4 υπ’ αριθμ.1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24-11-1999, ΦΕΚ Β΄ 2134, απόφαση του Υπουργού Οικονομικών- ήδη άρθρο 4 ΠΟΛ 1274/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398/31.12.2013 τεύχος Β’)) (ΥΠ.ΕΣ. 37945/17.11.2011).

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ΝΠΔΔ-ΟΤΑ Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», που εδρεύει στην Νάξο (Χώρα, Νάξου ΤΚ 84300, Τηλέφωνο: 2285360100), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχό του, ενημερώνει με το παρόν, και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) και ιδιαιτέρως του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του Ν.4624/2019, υπό την ιδιότητά του ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» το φυσικό πρόσωπο που συμπληρώνει και υπογράφει την ως άνω Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (εφεξής καλούμενο «Υποκείμενο των Δεδομένων»-ΥτΔ), ότι ο ίδιος ο ΟΤΑ και οι αρμόδιες Υπηρεσίες-Διευθύνσεις-Τμήματα αυτού (όπως και οι υπάλληλοί του, που ενεργούν υπό την εποπτεία του, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του και στα πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του), συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο Έντυπο της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα οποία αυτοβούλως και για την ικανοποίηση των αιτημάτων του υποβάλλει ο/η αιτών/ούσα – «Υποκείμενο των Δεδομένων»

Δραστηριότητα επεξεργασίας ΔΠΧ 1.       Συλλογή

2.       Αποθήκευση

3.       Χρήση

Υποκείμενα –       Αιτών/ούσα

–       Εκπρόσωπος

Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία Αιτών/ούσα

–         Στοιχεία επικοινωνίας (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, Τηλεφωνικός αριθμός, Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου)

–         Προσωπικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ,ΑΔΤ, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημ/νία γέννησης, Τόπος γέννησης)

–         Τραπεζικά & Οικονομικά στοιχεία (Δημοτική ενημερότητα)

Εκπρόσωπος

–         Στοιχεία επικοινωνίας (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, Τηλεφωνικός αριθμός, Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου, Φαξ)

–         Προσωπικά στοιχεία (Πατρώνυμο, ΑΔΤ, Ιδιότητα)

Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ –       Διεκπεραίωση αίτησης

–       Ανάγκη επικοινωνίας με το ΥτΔ

Νομική βάση επεξεργασίας ΔΠΧ Επεξεργασία απαραίτητη για την συμμόρφωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με έννομη υποχρέωση (άρθρο 6 § 1γ’ ΓΚΠΔ)
Χρόνος διατήρησης ΔΠΧ Διατήρηση στο αρμόδιο Τμήμα/Γραφείο για απαραίτητο χρονικό διάστημα διάρκειας για διάστημα που απαιτείται από την οικεία νομοθεσία – Ασφαλής αρχειοθέτηση και στη συνέχεια, ασφαλής καταστροφή των ΔΠΧ δυνάμει νομοθετικών διατάξεων (πχ. ΠΔ 480/1985)
Δικαιώματα ΥτΔ* –       Πρόσβαση (ΓΚΠΔ άρθρο 15)

–       Διόρθωση (ΓΚΠΔ άρθρο 16)

–       Περιορισμός της επεξεργασίας (ΓΚΠΔ άρθρο 18)

*υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας

Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων ΥτΔ –       με επιστολή στη διεύθυνση «Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», (Χώρα, Νάξου ΤΚ 84300)

–       με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση naxos@naxos.gov.gr

Περαιτέρω Διαβίβαση  Εχεμύθεια Κατά κανόνα δεν γίνεται διαβίβαση – Διαβίβαση μπορεί να λάβει χώρα μόνο για την ικανοποίηση έννομης υποχρέωσης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας
Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ –       μέσω συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας (όπως περιγράφεται στο  https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi)

–       ηλεκτρονικά με αποστολή στο email: complaints@dpa.gr

–       με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα.

–       με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος). Ώρες κοινού στο γραφείο πρωτοκόλλου: 09:00 – 13:00

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Καραμπίνη Ειρήνη ekarabini@naxos.gov.gr 2285 360186

 

 

Ο Δήμαρχος, 

κ.α.α. 

Κατσαράς Ευάγγελος 

Αντιδήμαρχος

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο