Νάξος-Δημοτικό Συμβούλιο: 2 προσκλήσεις... "πήγαν αδιάβαστες", η 3η (09/12);

Νάξος-Δημοτικό Συμβούλιο: 2 προσκλήσεις… “πήγαν αδιάβαστες”, η 3η (09/12);

Δεν πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου, δεν πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στις 9;

Σημειώνει/διευκρινίζει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Φώτης Μαυρομμάτης:

1.Για τα θέματα της παρούσας πρόσκλησης είχε εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 21.717/25-11-2022 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων δυνάμει της οποίας είχε προγραμματιστεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για τις 29-11-2022 και ώρα 19:00μ.μ., η οποία όμως ματαιώθηκε λόγω ελλείψεως απαρτίας, ένεκα της απουσίας των Δημοτικών Συμβούλων των Δημοτικών Παρατάξεων «Μαζί Αλλάζουμε», «Δύναμη Δημιουργίας», «Λαϊκή Συσπείρωση» και των ανεξάρτητων  δημοτικών συμβούλων, Εμμανουήλ Πολυκρέτη και Παρασκευής Μαργαρίτη.

2.Για τα θέματα της παρούσας πρόσκλησης είχε εκδοθεί επίσης η με αρ. πρωτ. 21.956/30-11-2022 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων δυνάμει της οποίας είχε προγραμματιστεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για τις 05-12-2022 και ώρα 19:00μ.μ., η οποία όμως ματαιώθηκε λόγω ελλείψεως απαρτίας, ένεκα της απουσίας των Δημοτικών Συμβούλων των Δημοτικών Παρατάξεων «Μαζί Αλλάζουμε», «Δύναμη Δημιουργίας», «Λαϊκή Συσπείρωση» και των ανεξάρτητων  δημοτικών συμβούλων, Εμμανουήλ Πολυκρέτη και Παρασκευής Μαργαρίτη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τα ανωτέρω για τη παρούσα συνεδρίαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), θα ευρίσκεται σε απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του.

Μεταξύ άλλων, στην νέοτερη πρόσκληση αναφέρονται τα ακόλουθα:

“…Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με  τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 09/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00μ.μ, με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης: 

 1. Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του Κωνσταντίνου Μαρτίνου ως επίτιμου δημότη του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 2. Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Βίβλου, για χρησιμοποίηση του ως χώρου αθλοπαιδιών. 
 3. Λήψη απόφασης για τη σύναψη διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Αμοργού για την παροχή σε  αυτόν διοικητικής υποστήριξης ή μη σε θέματα πολεοδομίας και δόμησης, ως και για την άσκηση ή μη μέρους των αρμοδιοτήτων της ΥΔΟΜ και του Πολεοδομικού Σχεδιασμού από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμοργού.
 4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του κανονισμού λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου καθώς και έγκριση της μεθοδολογίας εσωτερικού ελέγχου και αξιολόγηση κινδύνων.
 5. Έγκριση ή μη της συμμετοχής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην υπό σύσταση Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με νομική προσωπικότητα με την επωνυμία  «ΔΙΚΤΥΟ ΜΠΛΕ ΔΗΜΩΝ», και σε καταφατική περίπτωση ορισμός του Δημάρχου ως εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του δικτύου και εξουσιοδότησή του για την υπογραφή του καταστατικού και κάθε περαιτέρω απαιτούμενη ενέργεια.
 6. Λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σχετικά με την υπ’ αρ. 71/2022 δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου, για τη λειτουργία του καρνάγιου Κουφονησίων.
 7. Λήψη απόφασης για  μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 
 8. Έγκριση σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ Δ.ΥΠ.Α (τ.Ο.Α.Ε.Δ) και του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την αποδοχή δωρεάν κατά χρήση παραχώρησης ενός (1) καταστήματος και μίας (1) αίθουσας συγκέντρωσης του οικισμού εργατικών κατοικιών «ΝΑΞΟΣ Ι» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης. 
 9. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου  τριμήνου οικον. έτους 2022.
 10. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου  τριμήνου οικον. έτους 2022.
 11. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου  τριμήνου οικον. έτους 2022.
 12. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
 13. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 14. Αναμορφώσεις χρηματοδοτούμενων έργων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οικ. έτους 2022.
 15. Λήψη απόφασης επί του θέματος μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024.
 16. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Νάξου για την πραγματοποίηση του μαθήματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ» σπουδαστών της ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.
 17. Λήψη απόφασης για την προσθήκη προσωνυμίας στο Οικομουσείο Κορώνου σε «Οικομουσείο Κορώνου Μανώλης Δημητρίου Μανωλάς».
 18. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές και συγκρότηση αυτών, για το έτος 2023.
 19. Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής ακινήτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων –ορισμός μελών του Δ.Σ. στην Επιτροπή».
 20. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 21. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη αίθουσας Ανδρονικείου Πολιτιστικού Κέντρου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δαμαριώνα.
 22. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης της πρώην Σχολής Ουρσουλινών για την πραγματοποίηση δωρεάν μαθημάτων χορού από τη χορευτική ομάδα «ΣΥΝΑΞΙΑ».
 23. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της πρώην Σχολής Ουρσουλινών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα. 
 24. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Θεάτρου Ιάκωβος Καμπανέλλης για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
 25. Έγκριση ή μη αιτήματος παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ» για τη διεξαγωγή αγώνων πετοσφαίρισης την αθλητική περίοδο 2022-2023.
 26. Έγκριση διαγραφής ενός νηπίου από το δυναμικό του 2ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και εγγραφή ενός νηπίου προς κάλυψη της κενωθείσας θέσης.

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο